statystyka
Nasza siedziba znajduje si� praktycznie w centrum Katowic. Firma powsta�a w 1995 roku. Pocz�tkowo zakres dzia�alno�ci obejmowa� sprzeda� hurtow� i detaliczn� wszelkiego rodzaju system�w zabezpiecze� do samochod�w. Obecnie zakres naszych dzia�a� uleg� znacznemu rozszerzeniu. �Jeste�my jedn� z wi�kszych firm w regionie zaopatruj�c� monta�yst�w i salony samochodowe w sprz�t (urz�dzenia) zabezpieczaj�ce. Jednocze�nie nie zapominamy o klientach detalicznych.
Drugim z naszych dzia��w jest dzia� CAR-AUDIO, ze sprz�tem nag�a�niaj�cym do samochod�w. Jeste�my jednym z punkt�w og�lnopolskiej sieci obejmuj�cej blisko 50 firmCentrum Car Audio. Posiadamy w ci�g�ej sprzeda�y sprz�t takich firm jak Pioneer,Sony,JVC, Blaupunkt, Phonocar,KicX,Top Audio, Gms, JBL i Infinity.��Posiadamy r�wnie� w�asny warsztat monta�owy, gdzie mo�na profesjonalnie zamontowa� zakupiony w naszej firmie sprz�t (alarmy, blokady, radioodbiorniki). Prowadzimy naprawy instalacji elektrycznych, diagnostyk� komputerow�. Serwisujemy r�wnie� wi�kszo�� system�w alarmowych znajduj�cych si� na naszym rynku.�Jeste�my autoryzowan� stacj� monta�u gazu.W trakcie wielu lat dzia�ania na rynku w naszej firmie wykszta�ci� si� zesp� profesjonalist�w kt�rzy pomog� pa�stwu w za�atwieniu wszelkich spraw.

akademia figury.pl